رد کردن لینک ها

بازدید از کارخانه فولاد صنعت اشراق زنجان

پس از حضور مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و مدیر بازرگانی هلدینگ تتا انرژی در محل کارخانه فولاد صنعت اشراق زنجان در تاریخ 99/06/18 جلسه ای با اداره تدارکات  استان زنجان بانک تجارت برگزار و شرایط همکاری احتمالی در پروژهطرح مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گفتگو بپیوندید