رد کردن لینک ها

بازدید از کارخانه بتن سبک آذرساروج

در تاریخ 1399/06/19 مدیر عامل تتا انرژی بهمراه مدیر بازرگانی از کارخانه بتن سبک آذرساروج  در شهر اردبیل بازدید نموده و از نزدیک در جریان نحوه تولید قرار گرفتند.

طبق مذاکرات صورت گرفتدر تاریخ 1399/06/19 مدیر عامل تتا انرژی بهمراه مدیر بازرگانی از کارخانه بتن سبک آذرساروج  در شهر اردبیل بازدید نموده و از نزدیک در جریان نحوه تولید قرار گرفتند.

به گفتگو بپیوندید