رد کردن لینک ها

امور مالی

امور مالی

امورمالی شامل :
 • حسابداری اعبارات تملک دارائی های سرمایه ای : آن بخش از حسابداری که در جهت فرآیندهای عمرانی درچارچوب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی و موافقتنامه های مبادله شده هر طرح می باشد.
 • حسابداری اعتبارات جاری : آن بخش از حسابداری که در جهت فرآیندهای جاری ومرتبط با اهداف شرکت در آن متمرکز می باشد.
 • حقوق و دستمزد
 • حسابداری انبار و دارائی ثابت

اهداف عام حسابداری :

 • پذیرش مسئولیت و اجرا و نظارت بر نحوه صحیح نگهداری اموال ، دارائی ها و مستحدثات سازمان و سایت های تابعه .
 • نظارت بر تحقق کنترل کیفیت کالا در فرآیند خرید و انبار کالاها.
 • همکاری فعال در تنظیم بودجه سالانه سازمان در ارائه اطلاعات مالی مورد لزوم به مقام ذیربط و تأمین اعتبار و درخواست وجه از خزانه و تهیه گزارش های عملکرد بودجه .
 • انجام وظایف ذیحسابی براساس قوانین و مقررات و ضوابط وزارت اموراقتصادی ودارائی.
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی جهت ارائه به هیئت مدیره و دفتر مجامع عمومی شرکت .
 • نظارت به رفع واخواهی های صورت های مالی و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی سازمان و ممیزین مالیاتی .
 • تنظیم پاسخ گزارش حسابرسی و ارائه اطلاعات مورد نیاز در جهت حل و فصل مسائل مالی.
 • نظارت بر اخذ و نگهداری ضمانت نامه ها ، حساب های انتظامی و انجام اقدامات قانونی و اقدام در جهت ابطال و تمدید و اجرای آنها .
 • پیگیری و رفع مسائل مالی از طریق شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط با دفاتر ومعاونت ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات ، توانیر و تهیه گزارش های مورد نیاز.
 • نظارت بر حسن انجام عملیات مکانیزاسیون امورمالی و انجام پیش بینی و تمهیدات لازم
 • نظارت بر حسن گردش نقدینگی در سطح سازمان اعم از ستاد و سایت ها.
 • توزیع صحیح و منظم اقلام تدارکاتی به واحدهای عملیاتی در سایت ها.
 • نظارت و تهیه قیمت تمام شده کلیه پروژه ها

نمایش

تاریخ: 1 اسفند 1398