رد کردن لینک ها

امور بازرگانی

امور بازرگانی

 شرح وظایف امور بازرگانی
  
 • پیشنهاد خط مشی های اقتصادی، بازرگانی و مدیریت کالا به مراجع ذیربط
 • تنظیم برنامه های عملیاتی مدیریت اقتصاد، بازرگانی و کالا در چارچوب برنامه‎های سازمان
 • تحلیل مسائل و مشکلات اقتصادی، بازرگانی و انبار موجود در سطح سازمان و پیشنهاد طرح های مناسب به منظور رفع نارسائی ها و ارتقاء سطح کیفی و کمی عملیات اقتصادی، بازرگانی و مدیریت کالا
 • برقراری ارتباط با مجامع اقتصادی، بازرگانی داخلی و خارجی و شرکت در گردهمایی و نمایشگاه ها بمنظور آشنایی با آخرین مسائل مطرح در این زمینه و انتقال آن به سازمان
 • جلب سرمایه‎گذاری خارجی از طریق قراردادهای فاینانس، BOT و  با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط و اخذ مجوزهای لازم
 • تنظیم برنامه های عملیاتی اجرایی امور بازرگانی و تقسیم وظایف همکاران با توجه به شرح وظایف مربوطه
 • شناسایی و ارزیابی فروشندگان و مهندسین مشاور داخلی و شناسایی منابع معتبر خارجی و معرفی آنها به واحدهای ذیربط
 • پیش‎بینی نیازهای تدارکاتي سازمان و انجام اقدامات لازم در جهت تهیه و تأمین کالا و اموال مورد نیاز بر اساس ضوابط و آئین‎نامه‎ های مربوطه و تهیه و تدوین دستورالعمل ها و روش های انبارداری
 • تهیه و تنظیم اسناد مناقصات و مزایده ها با همکاری واحدهای متقاضی
 • کنترل و رسیدگی دستور تغییر کار ها و مطابقت با ضوابط و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و احیانا شرکت در جلسات و بازدید از کارگاه و پروژه جهت تنظیم تغییر مقادیر یا الحاقیه
 • انجام اقدامات لازم جهت برگزاری مناقصات و مزایده ها و تعیین برنده و تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوطه مطابق قانون برگزاری مناقصات در چارچوب ضوابط، مقررات عمومی و آئین نامه های مالی با همکاری واحد مناقصه گزار و تهیه مستندات آنها
 • شرکت در کمیسیون مناقصه و مزایده بعنوان دبیر کمیسیون
 • نظارت بر انجام اقدامات و اخذ مجوزهای لازم در مورد ترک تشریفات مناقصه بر اساس ضوابط، مقررات و آیین‎نامه‎های مالی مربوطه
 • برنامه‎ریزی در جهت ثبت، ضبط و نگهداری اطلاعات و تجارب کار با فروشندگان کالا یا خدمات و ایجاد بانک اطلاعاتی در این زمینه
 •  انجام اقدامات لازم و برگزاری مزایده و فروش کالاهای مازاد و اسقاطی سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مالی مربوطه
 • نظارت بر تأمین و نگهداری کالا یا اموال مورد نیاز سازمان و تحویل آن به متقاضیان بر اساس دستور العمل ها و ضوابط مربوطه
 • مطالعه و تحقیق در زمینه صنایع و تولیدات داخلی و تنظیم برنامه و اقدامات لازم به منظور دسترسی به کالاهای مورد نیاز بر جمع آوری منابع خرید
 •  نظارت بر اجرای کامل مراحل خرید از مرحله درخواست کالا تا وصول آنها
 •  کنترل و بررسی تمدیدهای مجاز و غیر مجاز پروژه ها مطابق شرایط عمومی و بخشنامه ها
 • کنترل و بررسی فسخ پروژه ها مطابق شرایط عمومی و بخشنامه های معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری
 • کنترل و بررسی خاتمه پروژه ها مطابق شرایط عمومی و بخشنامه های معاونت محترم راهبردی ریاست جمهوری
 • جمع آوری و نگهداری بخشنامه، دستورالعمل ها، تصویب نامه ها، فهرست بها ها منتشره و همچنین یک نسخه از کلیه قراردادها، دستور تغییر کارها، موافقتنامه ها و غیره جهت مراجعات لازم
 • شرکت و حضور در کلیه جلساتی که به هر عنوان در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای فوق در داخل یا خارج از سازمان بمنظور استفای حقوق سازمان از نظر قراردادها و پیمان های مبادله شده یا در دست تبادل 

نمایش

تاریخ: 19 دی 1398