رد کردن لینک ها

دوره های آموزشی

آموزش های ضمن کار از جمله برنامه هایی است که برای افراد در شرکت در نظر گرفته شده است. برای افزایش کارایی و توانمندی در ارائه خدمات این گونه از آموزش ها ضروری است.

  • آموزش های فرهنگی – اجتماعی
  • توانمندیهای عمومی پیوست1| پیوست 2
  • دوره های مشترک اداری
  • فناوری اطلاعات
  • آموزش های توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت
  • آموزش های مدیران

به گفتگو بپیوندید